TREFTADAETH

Click here to see this page in English

Mae'n bleser gan Gyngor Tref Whitland gyhoeddi eu bod wedi ymgymryd â phrydles a rheoli safle adfeilion Abaty Whitland. Darperir hanes cryno iawn yma - mae mwy yn adran 4 isod ar grefydd a phensaernïaeth yn fwy cyffredinol yn ac o amgylch Whitland.

 

Abaty Hendygwyn

 

Ym 1837, pan gliriwyd pwll buarth yn Home Farm daeth “seiliau sawl clwstwr o bileri eglwys” a “sylfeini adeiladau helaeth… o glystyrau o gelloedd mynachaidd” i'r amlwg. Roedd Abaty Whitland wedi diflannu pan ddefnyddiwyd ei cherrig i adeiladu Efail Haearn, ac fe'u hail-ddefnyddiwyd yn ddiweddarach wrth adeiladu Home Farm ac Abbey Mansion. Nawr, roedd ei weddillion wedi eu darganfod eto. Roedd mynachod Sistersaidd wedi sefydlu Abaty Whitland ac wedi hen ennill eu plwyf yn Whitland ym 1151. Fe wnaethant ffynnu, a rhagflaenu i ddod o hyd i amrywiol abatai yng Nghymru ac Iwerddon dros y blynyddoedd i ddod. Whitland hefyd oedd y man gorffwys a ffefrir i lawer o uchelwyr Cymru. Caewyd yr Abaty yn y pen draw fel rhan o ddiddymiad cyffredinol mynachlogydd Harri'r VIII, er ei bod wedi bod yn pylu mewn nerth ar ôl y Pla Du ddwy ganrif o'r blaen. Er mai dim ond adfeilion sydd ar yr wyneb, mae'n werth ymweld â nhw i gael ymdeimlad o faint pur yr Abaty, a dychmygu a gwerthfawrogi rhan o dreftadaeth yr ardal.

 

 

Mae'r Sedd Hendy Gwyn ar Daf Treftadaeth Cerfluniol ym Mharc Dr. Owen yw gwaith y Artist lleol Mr Gideon Peterson. Mae'r Cerflun yn cynrychioli hanes Hendy-gwyn. Mae'r cerflun yn darparu lle ysbrydoledig i bobl i gasglu a myfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd y Dref a'i phobl. Mae'r nodiadau canlynol yn esbonio straeon y tu ôl pob un o'r naw paneli a y wefan hon yn fodd i bawb i ymuno mewn wrth i ni ddysgu mwy am dreftadaeth leol diddorol. Roedd y naw thema a gynrychiolir yn Celtic Myth a chwedl, Tirwedd Dyffryn Taf, Hywel Dda, Crefydd, Trafnidiaeth, Hufenfa, Amaethyddiaeth, Chwaraeon ac Addysg,

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

1 - Celtic Myth a chwedl

Mae pobl Cymru yn cael eu hadnabod am eu hoffter o adrodd straeon. Y mwyaf adnabyddus o'r storïau hyn yn cael eu elwir gyda'i gilydd fel y "Mabinogi" a chawsant eu cyfieithu i'r Saesneg yng nghanol y 19eg ganrif pan gawsant eu gyhoeddi gyda chwedlau gwerin ganoloesol un ar ddeg o dan y teitl "The Mabinogion". Mae'r straeon yn cael eu gosod mewn tirwedd hudolus yn Ne Orllewin Cymru a Gogledd Cymru. Hendy-gwyn yn un o'r trefi a grybwyllwyd.

Mae nodweddion tylluan ym mhedwaredd gainc y Mabinogi, lle wraig o'r enw "Blodeuwedd" yn cael ei ffurfio gan y dewiniaid Math a Gwydion o flodau i greu wraig i Lleu Llaw Gyffes, y mae ei fam wedi melltigedig ef fel y bydd yn byth yn cael wraig dynol. Blodeuwedd, fodd bynnag, mae gan berthynas â Gronw Pebr, arglwydd Penryn, a gyda'i gilydd maent yn addunedu i ladd Lleu. Blodeuwedd bron yn llwyddo, taro Lleu â gwaywffon ond yn hytrach mae'n cael ei drawsnewid i mewn i eryr. Gwydion yn llwyddo i ddal yr eryr a newid ef yn ôl i ffurf ddynol a nyrsio yn ôl i iechyd. Gwydion wedyn yn goddiweddyd yn ffoi rhag Blodeuwedd ac yn troi ei i mewn i dylluan (yn 'Tylluan' Cymraeg neu 'Gwdihŵ'), y creadur casáu gan yr holl adar eraill, yn datgan:

"Ni fydd yn meiddio i chi ddangos eich wyneb yn y golau dydd byth eto, a bydd hynny fod oherwydd gelyniaeth rhyngoch chi a'r holl adar eraill. Bydd yn eu natur i aflonyddu chi ac yn dirmygu chi lle bynnag y maent yn dod o hyd i chi. Ac ni fyddwch yn colli eich enw - fydd bob amser yn "Bloddeuwedd (Flower-wyneb)."

A beth ddaeth o Gronw? Er gwaethaf cardota am ei fywyd, gorchmynion Lleu Gronw i sefyll ar lan yr afon Cynfael ac yn derbyn ergyd oddi wrth ei waywffon. Gronw, mewn anobaith am ei ceisiadau bywyd sy'n garreg yn cael ei osod rhyngddo ef a Lleu. Lleu yn caniatáu hyn ond wedyn taflu'r waywffon gyda grym fel ei fod yn mynd yn syth drwy'r garreg, gan ladd Gronw. Mae afon leol o'r enw Gronw yn rhedeg ar hyd ffin ddwyreiniol Parc Dr Owen a ysbrydolodd y dewis o chwedl rhannu gyda chi uchod. Fel ar gyfer y Dylluan ... ni fyddwch yn clywed y dylluan pasio dros y Parc yn ystod y nos gan fod y symudiadau adain yn dawel oherwydd y cynghorion bluen arbennig iawn. Os ydych yn edrych ar y goedlan tu hwnt i'r Clwb Bowlio efallai y byddwch yn dod o hyd i banadl, erwain, blodau derw, briallu, cocos, ffa, danadl, castan a drain gwynion. Mae'r rhain i gyd yn y planhigion y mae'r Dewiniaid a ddefnyddir i wneud Blodeuwedd.

Mae'r dyluniad Celtaidd cael ei adnabod fel "Celtaidd Knot", yn gynrychiolaeth arddulliedig o glymau, sy'n tarddu gyda'r Rhufeiniaid ond mabwysiadu'n eang gan y Celtiaid yn eu addurniadau. Mae dylunio gerddi yn cael ei ddatblygu i gynrychioli'r dylanwad Rhufeinig ar Hendy-gwyn. Mae planhigion yn dod gyntaf i Gymru yn ystod y ganrif gyntaf OC yn cael eu cynnwys fel y mae llechi a gafodd ei gloddio gan Rhufeiniaid i'w defnyddio fel teils to.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

2 - Y Tirlun

Hendy-gwyn yn gorwedd yn nyffryn Afon Taf, sy'n codi yn y bryniau Preseli yng Ngogledd Sir Benfro ac yn llifo tua 50 km i Fae Caerfyrddin. Mae'r afonydd yn dweud i gynnwys y elusive "Hendy-gwyn brithyll", enwog am ei hwyau a graddfeydd olewog. Mae'r ymadrodd "Perlau Tâf" Roedd ar un adeg enw'r grŵp pop lleol, ond mae'n wreiddiol yn cyfeirio at y perlau o'r afon Tâf. Y math o gregyn gleision a oedd ffynhonnell y trysorau hyn yn Margaritifera margaritifera-enwyd gyntaf gan Linnaeus, botanegydd Sweden yn 1758.

Daeth Rhwng 1926 a 1936 grwpiau o Albanwyr i lawr i bysgota am y perlau. Maent yn defnyddio ddau ddull, naill ai rhwyd slung rhwng dau crefft bach (yn ôl pob tebyg cwryglau bach) neu hirgoes gwasg ddwfn i mewn i'r afon gyda polyn gyda diwedd fforchog, neu gyfuniad o'r ddau. Byddai tiwb gweld un sydd â pen gwydr yn cael eu cyflogi i ddod o hyd i'r cregyn gleision ar wely'r afon. Cyrhaeddodd Mae arolwg a gynhaliwyd ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif i'r casgliad nad oes yna perlau dŵr croyw mwy yn Afon Tâf. Mae'r cregyn gleision yn ddibynnol ar eogiaid a brithyll babi i bachiad taith ac yn glynu ymlaen at y tagellau ar gyfer eu blwyddyn gyntaf o fywyd. Mae gostyngiad yn nifer y pysgod effeithio ar y cylch bywyd ond yn awr niferoedd pysgod yn cynyddu a phwy a ŵyr gall y cregyn gleision yn dychwelyd.

Mae cefn gwlad yn aml yn well werthfawrogi ar droed, a Hendy-gwyn yn cael ei bendithio gyda nifer o lwybrau trwy ei gaeau cyfagos, coedwigoedd a lonydd. Mae'r daith gerdded boblogaidd dair milltir a elwir yn "Abbey Cilffordd" pasio ger y fainc cerfluniol ac yn ffurfio taith gerdded gylchol heibio Abaty Hendy-gwyn, gan groesi Afon Gronw a chaeau a choetiroedd croesi. Gall golygfeydd dros Hendy-gwyn cyn belled ag Mynyddoedd y Preseli i'w cael i'r de o'r dref drwy ddringo y grib tuag Cyffig. Gellir gwneud hyn ar y ffordd neu drwy lwybrau troed sy'n arwain i'r dwyrain o Trefechan, yna tua'r de i fyny'r bryn.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

3 - Hywel Dda

Roedd Hywel Dda Tywysog Deheubarth, (y rhanbarth hynafol sy'n cynnwys Hendy-gwyn) a ddaeth yn rheolwr yn y pen draw y rhan fwyaf o Gymru trwy etifeddiaeth. Mae'n cael ei nodi yn hanes fel bod yn gyfrifol am godeiddio cyfreithiau Cymru, cyfreithiau oedd yn sefyll am bron i 400 mlynedd nes i Harri VIII yn eu cyfuno â rhai Lloegr. Mae "Dda" yn enw Hywel yn golygu "da", yn wir ei gyfreithiau eu hystyried blaengar a theg, gyda phwyslais ar synnwyr cyffredin a hawliau i fenywod a thosturi yn hytrach na chosb. Yn y llun a ddangosir ar y cerflun, Hywel Dda mae gan mynegfys hir; mae hyn yn unol â'r cod artistig y canol oesoedd i ddangos ei fod yn ddyn o bwys mawr. Mae gerddi Canolfan Deongliadol a poced yn Hendy-gwyn yn cynrychioli y deddfau a dim ond taith gerdded fer i ffwrdd. Gall teithiau tywys yn cael ei drefnu. http://www.hywel-dda.co.uk

4 - Crefydd a Phensaernïaeth

Mae adfeilion abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1151, yn cael eu i'w cael ar y daith gerdded Abaty Cilffordd. Mae'r adfeilion capel i'w gweld yng ngerddi preifat a'r abaty adfeilion Gellir gweld eu hunain yn ychydig y tu hwnt i furiau'r capel ar hyd y lôn. Mynachod Sistersaidd yn ffafrio Cymru fel canolfan ag yr oedd yn fwy mewn cytgord gyda'u ffordd o fyw. Cyn iddynt ymgartrefu yn y safle lle mae'r adfeilion yr abaty yn awr i'w cael, adeiladodd y mynachod abaty de o'r dref ac mae hyn bellach Credir wedi bod ar y safle presennol eglwys blwyf y Santes Fair. Mae'r safle o Eglwys y Santes Fair yn llawn hanes. Mae'r fynwent yn siâp hirgrwn (Mae wedi cael ei newid drwy ychwanegu diweddar y ffordd i'r parc) ac yn cael ei ongl tuag at yr haul yn gosod y equinox, sy'n awgrymu bod y safle ei sefydlu gyntaf yn yr oes haearn neu'r oes efydd. Mae'r tir yn ymyl Afon Taf, ond yn cael eu codi yn uwch na'r gorlifdir, ac wedi cael ffos o'u cwmpas, unwaith eto awgrymu bod rhywbeth pwysig wedi bod yma am amser hir iawn.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

"Hendy Gwyn ar Daf" yn llythrennol yn cyfateb i "Tŷ Gwyn ar Daf", felly mae'n debygol iawn y "White House" Hywel Dda ei adeiladu ar y safle hwn, a dyma lle daeth y doethion Cymru i lunio'r deddfau Cymreig . Byddai wedi bod gofod yn y maes cyfagos i sefydlu'r gwersyll i deuluoedd, ffrindiau, gweision, ceffylau - yn wir mae wedi bod llawer iawn o weithgaredd yma yn y cyfnod cyffrous.
Mae dyluniad eglwys St Marys Mae gan belcote mewnol-pwyso y gellir eu gweld mewn eglwysi mewn rhai ardaloedd o Ffrainc. Mae'r gloch yn rhyfedd bron atafaelwyd i fyny pan ddaeth Mr Dai Skyrme, a oedd wedi bod ofalydd am saith deg o flynyddoedd yn rhy sâl i ffonio ei hun. Dim ond yr ymdrechion cyfun (a gwirfoddol) o wasanaeth Hendy-gwyn Tân a Pheirianneg Hendy-gwyn gallai rhyddhau i fyny mewn pryd ar gyfer angladd Dai.

Mae'n debyg bod y defnydd nesaf o'r safle hwn oedd gan y Mynachod Sistersaidd i sefydlu eu abaty gwreiddiol. Mae'r abaty Symudwyd fuan i'r safle ochr yn ochr â'r Ffordd Ar y capel anwes ei greu ar y safle y Santes Fair. Croesawyd y ddau o'r rhain teithwyr, gyda phobl mawreddog aros yn yr abaty a phererinion tlotach yn y capel anwes. Dywedwyd Abaty Hendy-gwyn i fod mor groesawgar bod teithwyr yn gyndyn i adael iddo! Yn ogystal â bod yn stop croesawgar i bererinion mawreddog, oedd Hendy-gwyn yn abaty hynod o bwysig, er enghraifft, aeth y mynachod o Hendy-gwyn ar i dod o hyd aeth Abaty Ystrad Fflur a Dewi Sant i Goleg yma. Arhosodd yr adeilad ger yr afon yn gapel anwes i bererinion tan ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg pan oedd y teulu Yelverton ei chwyddo i gynllun Ffrainc i fod yn eglwys y plwyf. Mae adeiladu lleol yn dwyn ei enw o hyd.

Mae ffordd Rufeinig mynd trwy ffin ogleddol Hendy-gwyn, ond mae'n dod i ben cyn i Hwlffordd am Cas-wis. Byddai hyn wedi cael eu hadeiladu fel rhan o'r ymgyrch Rhufeinig i ymosod Iwerddon ond byth ei gwblhau gan fod yr Ymerodraeth Rufeinig ei materion ei hun cyn i Iwerddon gael ei gyrraedd. Roedd gan y Rhufeiniaid dylanwad bach yn amlwg ar Hendy-gwyn er bod Hendy-Gwyn yn ddiwrnod o orymdaith o Gaerfyrddin byddai felly wedi bod yn fan aros ar gyfer Rhufeiniaid creu ffordd newydd. Mae nifer o adfeilion Cristnogol ac Rufeinig cyn eto i'w harchwilio. Mae yna hefyd ffordd hŷn o dan y ffordd Rufeinig, felly mae'r llwybr eisoes sefydlwyd pan ddaeth y Rhufeiniaid gyntaf i Hendy-gwyn.

Mae adeiladau eraill o ddiddordeb yn yr ardal Hendy-gwyn yn eglwys Llan-gan (yn anffodus anhygyrch i'r cyhoedd ar yr adeg ysgrifennu), eglwys hynafol chysegru i Sant Canna ar ôl yr ydym yn gweld enwau lleol fel "Pont Canna" a Fferm Treganna. Mae safle'r eglwys a'r fferm ar un adeg hynny o setliad oes haearn.

Mae nifer o gapeli yn Hendy-gwyn. Roedd y Capel Annibynwyr y Tabernacl a adeiladwyd yn 1873 a Nasareth ailadeiladwyd ym 1885. Roedd y Capel Annibynwyr Saesneg yn Stryd y Gorllewin wedi cael Cofeb Ryfel ymroddedig i syrthio y capel yn ystod y ddau Ryfel Byd a nodweddion Celf a Chrefft dodrefn arddull. Roedd Capel Soar ddymchwel yn y nawdegau, ond mae'r fynwent gyfagos yn dal mewn defnydd. Mae Abaty Groes Sanctaidd yn gweithio ar Waungron bryn. Mae Cymuned Lleianod yn darparu seibiant i bererinion ac mae ganddynt siop Abaty bach yn agored i bawb. http://www.hcawhitland.co.uk/

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

5 - Cludiant

Hendy-gwyn ddyledus ei sefydlu fel tref i raddau helaeth i ddatblygiad y rheilffordd orsaf. Mae hyn yn ei adeiladu yn 1866 pan fydd y llinell i Ddinbych y Pysgod a Doc Penfro ei adeiladu.

Dros amser, llinellau wedi'u sefydlu i Clarbeston Road (Rheilffordd De Cymru), Rosebush (Rheilffordd Gogledd Sir Benfro), Dinbych y Pysgod a Doc Penfro (Rheilffordd Penfro a Dinbych y Pysgod) ac Aberteifi. Mae'r olaf yn wreiddiol yn unig aeth i Grymych, ar yr adeg y cafodd ei alw i'r Hendy-gwyn a Rheilffordd Taf Vale ond ar diweddarach cael ei ymestyn i Aberteifi daeth Rheilffordd Hendy-gwyn ac Aberteifi. Mae'r llinell hon ar gau am deithwyr yn 1963 ac yn cau yn gyfan gwbl yn 1964. Mae'r llinell yn bert iawn i deithio gyda llethrau serth dros y bryniau Preseli, a chafodd ei adnabod yn lleol fel y "Cardi Bach". Mae rhai rhannau yn dal i'w gweld fel traciau a llwybrau.

Roedd y rheilffordd yn bwysig i ddiwydiant yn yr ardal, yn cario nwyddau llaeth a ffermydd yn cynhyrchu ffwrdd o Hendy-gwyn tra'n dod â glo mewn.

Yn awr, yr Orsaf Hendy-gwyn yn ffurfio cyswllt gwerthfawr i deithwyr yn yr ardal gyda trên rheolaidd yn teithio i'r gorllewin i Ddinbych y Pysgod, Doc Penfro ac Abergwaun a Dwyrain i Orsaf Paddington yn Llundain drwy Gaerfyrddin, Abertawe, Caerdydd a nifer o orsafoedd eraill. Mae'r trenau bob amser yn stopio yn Hendy-gwyn fel system ar waith sy'n dyddio'n ôl i oes Fictoria lle y tocyn yn cael ei roi i'r gyrrwr yn y blwch signal Hendy-gwyn ac yn gweithredu teclyn yn Ninbych y Pysgod i sicrhau mai dim ond un trên yn erioed ar y trac sengl rhwng Dinbych y Pysgod a Doc Penfro.

Gall Teithwyr sy'n cymryd y cyfle i gyrraedd Hendy-gwyn gyda eu beiciau yn mwynhau'r lonydd tawel yn yr ardal gyda llwybrau hygyrch gyfer y cyfan o Sir Benfro a Gorllewin Sir Gaerfyrddin o Hendy-gwyn. Ffordd osgoi Hendy-gwyn Agorwyd ym 1996 ac mae'n ffurfio rhan o'r ffordd ddi-dor sy'n cysylltu Llundain gyda Abergwaun. Mae'r llwybr yn dilyn bod y Rhufeiniaid Traffordd Via Julia.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

6 - The Diwydiant Llaeth

Oherwydd ei gysylltiadau rheilffordd da a ffermydd llaeth cyfagos, roedd Hendy-gwyn am beth amser gartref i laeth fawr a oedd yn cyflogi llawer o bobl leol. Roedd ei cilffyrdd rheilffordd ei hun ac dominyddu nenlinell y dref. Roedd y llaeth Caewyd yn 1996, gyda llaeth o'r ardal bellach yn cael ei gludo ymhellach i ffwrdd i gael eu prosesu.
Y prif cyflogaeth yn y dref erbyn hyn yn dod o fentrau o faint canolig megis Magstim, cwmni niwrowyddoniaeth arloesol. Roedd Peirianneg Hendy-gwyn a ddatblygwyd gan gyn staff y Daries Hendy-gwyn i fod yn gwmni sy'n ehangu llwyddiannus. Tractorau Riverlea yn cefnogi Diwydiant Ffermio yr ardal. Davies Builders yn darparu cyflenwadau ar gyfer adeiladwyr tai a busnes. Yn ogystal â'r rhain a busnesau llwyddiannus eraill, safle canolog Hendy-gwyn a seilwaith trafnidiaeth yn cynnig ei hun fel canolfan ar gyfer gwahanol wasanaethau. Mae Gorsaf Dân yn y dref, ac mae ei ardal ddiwydiannol ymffrostio gorsaf ambiwlans a swyddfa ddidoli parsel yn ogystal ag amrywiaeth o fusnesau preifat ffyniannus ac yn ennill gwobrau.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

7 - Amaeth

Tra bod Cymru yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei ffermio defaid, mae'r porfeydd ffrwythlon o amgylch Hendy-gwyn wedi cael eu defnyddio yn draddodiadol ar gyfer ffermio llaeth, gyda Sir Gaerfyrddin yn un o'r ardaloedd ffermio llaeth mwyaf poblog yn y DU. Gwartheg eidion a defaid hefyd yn cael eu magu yn yr ardal, y glaswelltir a'r tywydd yma yn well ar gyfer da byw na garddwriaeth neu gnydau âr. Mân-ddaliadau yn boblogaidd iawn yn yr ardal o amgylch Hendy-gwyn, er bod y rhain yn tueddu i gael eu rhedeg fel eiddo "ffordd o fyw" yn hytrach nag ar gyfer ffermio llawn amser.

Am ganrifoedd lawer Hendy-gwyn wedi cynnal farchnad "Mart" neu dda byw a arferai fod yn y dref ond mae bellach yn byw ychydig y tu allan, ond o fewn pellter cerdded i'r ganolfan. Mae wedi dweud bod un o'r rhesymau dros symud i'r farchnad oedd ar gyfer diogelwch y cyhoedd, un o'r teirw wedi dianc ac yn dod o hyd mewn gwirionedd ei hun mewn siop llestri! Marchnadoedd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar ddydd Mawrth a Sadwrn cyntaf a'r trydydd yn y mis.

Hyd yn oed golau'r haul ei gynaeafu yn ardal Hendy-gwyn, gydag un o'r parciau solar mwyaf yn y DU yn cael eu lleoli yn y gorllewin o'r dref.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

8 - Chwaraeon

Hendy-gwyn yn gartref i nifer o wahanol glybiau chwaraeon, yn enwedig Clwb Rygbi Hendy-gwyn Pêl-droed, Clwb Pêl-droed Hendy-gwyn, Clwb Criced Hendy-gwyn, Clwb Bowlio Hendy-gwyn, Clwb Beicio Dyffryn Taf, Repz Campfa a Hendy-gwyn Tref Amatur San Steffan.

Dosbarthiadau yn cael eu rhedeg yn Neuadd Goffa Hendy-gwyn a Neuadd y Dref i helpu pawb gadw'n heini. Mae clwb cerdded yn gweithredu o Gwesty'r Orsaf House sy'n helpu pobl leol ymchwilio i'r llwybrau troed yn yr ardal wrth fwynhau cwmni ei gilydd hefyd. Yn 2007 neuadd chwaraeon adeiladwyd yn Ysgol Dyffryn Taf sydd ar gael i'w llogi i grwpiau gyda'r nos.

Mae'r clwb Rygbi, a elwir yn y "Cyffinwyr" ei sefydlu yn 1890, ac mae wedi darparu thîm rhyngwladol Cymru gyda nifer o sêr dros y blynyddoedd. Yn y degawdau cyntaf yr 21ain ganrif, Mike Phillips, Jonathan Davies, Scott Williams, Natalie Bowen, Sioned Harries a Vicky Owens cyflawni y fraint o chwarae dros eu gwlad gyda James Davies yn parhau â'r linach o fawrion rygbi chwarae ar dîm Cymru mewn rygbi 7 . Mike Phillips a Jonathan Davies hefyd yn chwarae ar deithiau Llewod. Tîm y merched Sefydlwyd tua 2010 ac erbyn 2014 wedi cyflawni ei le yn y brif gynghrair.

Mae'r clwb criced wedi bodoli ers dros 100 mlynedd. Dros y blynyddoedd mae wedi chwarae ym Mharc Dr Owen yn ogystal â'r hen Ysgol Ramadeg, cyn gwneud ei chartref ar y tir presennol yn 1971. Mae'r clwb yn rhedeg tri uwch ochrau ar ddydd Sadwrn yn chwarae yng Nghynghrair Sir Benfro. Mae ganddo ochr ieuenctid llwyddiannus iawn ac mae hefyd yn dimau ar gyfer bechgyn a merched o dan 9 drwodd i dan 15. Dros y blynyddoedd mae nifer fawr o fechgyn a merched wedi mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ar lefelau oedran gwahanol.

Roedd y clwb bowlio ei sefydlu yn 1986 ac mae wedi meithrin dau bowlwyr rhyngwladol Cymru ym Hannah Thomas a erbyn 2014 yn bowlio ar gyfer y tîm hŷn yng Nghymru, a Katie Thomas a 15 oed wedi cynrychioli Cymru ym mhob grŵp oedran i dan 25.

Yn 2013 dechreuodd Clwb Beicio Dyffryn Taf gyda'r nod o gynnwys pawb sydd eisiau i reidio beic yn eu niferoedd. Mae'r clwb yn ymfalchïo wrth gymryd "pob gallu" i mewn i'w aelodaeth.

Clwb Bocsio Amatur Tref Hendy-gwyn yn cynnal sesiynau ffitrwydd i hen ac ifanc, dynion a menywod, a Repz Gym yn agor ei drysau yn ddyddiol i unrhyw un sydd eisiau gwella eu hiechyd drwy hyfforddiant gyda phwysau.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

9 - Addysg

Hendy-gwyn yn gartref i ddwy ysgol. Roedd Ysgol Dyffryn Taf ("Ysgol Dyffryn Taf" yn Saesneg) a adeiladwyd gyntaf fel ysgol ramadeg yn 1896, ac yn 2014 dathlodd ei phen-blwydd yn 25 fel ysgol gyfun. Arwyddair yr ysgol yw yn y Gymraeg "Anelwch at y Goruchaf"

Mae Ysgol Llys Hywel yw "lle Hywel neu Hywels llys". Adeiladwyd yr ysgol yn 1875 a'i ymestyn yn 2003. Yn 2013 Llys Hywel oedd yr enw a ddewiswyd gan y Llywodraethwyr yr Ysgol, a ysbrydolwyd gan y pennaeth, Mrs Ward, i gydnabod y cysylltiadau hanesyddol Hendy-gwyn at Frenin Cymru, Hywel Dda (Hywel y da). Mae'r wisg ei ddiwygio ac mae bellach yn goch lliwgar a gwyrdd yn dangos y goron melyn Hywel Dda gyda phum pwynt.

Gyfraith a theg egwyddorion Hywel Dda`s cael eu defnyddio gan blant ysgol i ddatblygu rheolau ysgol newydd a'r tapestri yn hongian yng nghyntedd yr ysgol i dynnu sylw at eu gwaith. Mae'n un o'r ychydig ysgolion yn Sir Gaerfyrddin gyda thŵr cloch. Mae meithrinfa Gymreig "Meithrin" ar y safle a ddechreuwyd bron i 50 mlynedd yn ôl i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn y Gymuned. Mae'r ddwy ysgol addysgu disgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Croesewir disgyblion o bob rhan o'r byd.

Os gwelwch yn dda ychwanegu at themâu hyn drwy'r ddolen hon.

The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen The Whitland Heritage Sculptural Seat in Parc Dr. Owen

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs