Gweler y dudalen gwasanaethau ac amwynderau i gael y newyddion diweddaraf am yr hyn y mae siopau'n ei ddarparu yn Whitland yn ystod yr epidemig coronafeirws.

 

01994 240867 - 24/7 llinell gymorth leol ffôn ateb, neu 01994 240036.


i helpu neu i gael help https://connect2carmarthenshire.org.uk/

 

 

Why you should self isolate

Croeso i Hendy Gwyn ar Daf - Welcome to Whitland
Gefeillio â Pipriac, Brittany, France.

Whitland - South Wales

 

 whitland forecast

 

 

Cliciwch yma i weld tudalen yn yr Saesneg

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws o Wendy Walters, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gar.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i roi sicrwydd i chi fel Cynghorau Tref a Chymuned o ran y camau rydym yn eu cymryd i baratoi ac ymateb i'r sefyllfa sy'n datblygu ynghylch coronafeirws.

Er bod hon yn sefyllfa nad yw ein cenhedlaeth wedi gweld ei thebyg o'r blaen, rwy'n gwybod y bydd yn rhoi sicrwydd i chi wrth wybod bod gennym dîm cryf sy'n arwain cynllun wrth gefn cynhwysfawr ac mae gennym bob ffydd yn ein holl staff wrth i ni ddod at ein gilydd i ymateb i'r her newydd hon.

Rydym yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, ac rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Rwy'n si┼Ár eich bod chi, fel cynghorwyr lleol, yn derbyn ymholiadau gan bobl yn eich cymunedau ac rydym yn gwerthfawrogi'r sefyllfa unigryw rydych chi ynddi o ran ein helpu i ddarparu gwybodaeth a chyngor swyddogol i drigolion.

Hoffwn eich sicrhau y byddwch yn cael diweddariadau'n rheolaidd dros yr wythnosau nesaf fel eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. Fodd bynnag, gofynnaf i chi hefyd edrych ar wefan a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol y cyngor lle byddwn yn cyhoeddi unrhyw wybodaeth newydd sydd gennym i'w rhannu. Gallwch ein helpu i rannu cyngor pwysig ac atal dyfalu di-fudd drwy ofyn i'ch cymunedau edrych ar y sianelau swyddogol hyn.

Ar yr adeg hon, hoffwn ofyn i chi hefyd werthfawrogi mai ein ffocws a'n blaenoriaeth ar hyn o bryd fydd ymdrin â'n dull o baratoi ac ymateb i'r sefyllfa hon sy'n datblygu. Gan gofio hynny, byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn ceisio sicrhau bod busnes yn mynd yn ôl yr arfer, efallai na fyddwn yn gallu ymateb mor gyflym ag arfer i ymholiadau arferol wrth i'n timau barhau i ganolbwyntio ar faterion sy'n cael blaenoriaeth.

Mae yna newidiadau i'r ffordd y mae Sir Gaerfyrddin yn delio a gwastraff cartref ac ailgylchu o fis Hydref 2019.

 

  • Bydd nifer y bagiau du y gall preswylwyr Sir Gaerfyrddin eu rhoi allan i'w casglu yn newid o bedwar i dri bob pythefnos mewn ymgais i hybu cyfraddau ailgylchu.  Bydd teuluoedd mawr o chwech neu fwy, teuluoedd sydd â phlant mewn cewynnau a chartrefi sy'n cynhyrchu gwastraff lludw glo o leoedd tân dan do yn gallu gwneud cais am fagiau ychwanegol os oes eu hangen arnynt.
  • Bydd mannau didoli pwrpasol hefyd yn cael eu cyflwyno yn y canolfannau ailgylchu ar gyfer bagiau du, a bydd rhaid i breswylwyr dynnu allan unrhyw ddeunydd ailgylchadwy.
  • Bydd bagiau bin bwyd hefyd yn cael eu dosbarthu i bob cartref yn Sir Gaerfyrddin ynghyd â bagiau glas i helpu pobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd.  Bydd hyn yn cychwyn ar ddiwedd mis Medi, fe fydd teclyn ar y wefan er mwyn i bobl ddod o hyd i'w cyfnod dosbarthu.

 

Gweler y wybodaeth ar http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2019/07/lleihau-bagiau-du-a-rhoi-bagiau-bin-bwyd-i-annog-ailgylchu

 

 

Hendy-gwyn yn dref wledig gweithio gyda 2,200 o drigolion ac yn cael ei gefeillio â Pipriac yn Llydaw. A osodwyd yn nyffryn Afon Taf, Hendy-gwyn yn gwasanaethu o amgylch cymunedau ffermio. Cysylltiadau trafnidiaeth yn ardderchog â gwasanaethau trên uniongyrchol i ddinasoedd mawr a cefnffordd yr A40 wedi ei leoli un filltir o ganol y dref. Hendy-gwyn wedi ei gysylltu'n ddiwylliannol i'r Brenin Hywel Dda ac mae ganddo Abaty adfeiliedig ochr yn ochr â'r Abaty cylchlythyr cerdded. Pocket Deongliadol Gerddi cynrychioli ac yn dathlu'r deddfau a nodwyd gan Hywel Dda.

Whitland - South WalesMae ysgolion cynradd ac uwchradd dwyieithog ynghyd ag amrywiaeth o siopau lleol yn gwasanaethu'r dref. Mae'n bosibl cael hanfodion o 06:00 tan 10:00. A Practis a Fferylliaeth Mae meddygon yn cael eu lleoli yn ganolog ac yn bancio ar gael yn Swyddfa'r Post gyda ddau bwynt arian parod a leolir yng nghanol y dref. Mae'r ardal yn elwa o ganolfan ailgylchu ar agor saith niwrnod yr wythnos, marchnad Cynnyrch Lleol misol a mart da byw ffermwyr wythnosol. Mae busnesau fel Magstim, Peirianneg Hendy-gwyn, Riverlea Tractors, Davies Builders, David Harris ac mae'r ysgolion yn gyflogwyr allweddol. Mae llawer o weithgareddau cymunedol i bawb ei fwynhau fel Clwb Ffermwyr Ifanc, Dawnsio Sequence, ATC, Zumba, Karate, Clwb Garddio. Mae rhandiroedd ar gael ac mae'r parc picnic ger yr afon Taf.

Cyfleusterau chwaraeon yn cynnwys Clwb Bowlio, Clwb Criced, Clwb Beicio, Gym, Clwb Cerdded, Clwb Bocsio, Rygbi a Chlybiau Pêl-droed a phobl ifanc yn cael eu hannog i gymryd rhan. Mae maes chwarae bychan yn Bryngwenllian a mwy o faint Parc Dr Owen yng nghanol y dref sef safle'r Carnifal blynyddol. Mae Afon Taf ac Afon Gronw rhedeg drwy'r dref ac yn cael eu stocio â Eog a Brithyll i gadw'r pysgotwyr prysur.

Ein Treftadaeth Tudalen rhannu hanes a straeon o Dref

Canolfan Tywi - Tywi CentreRDP Sir GarCyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources WalesCarmarthenshire County CouncilYmddiriedolaeth Genedlaethol - National trustThe European Agricultuarl Fund and the Welsh Government

Website Design and Hosting by w3designs